ي مثل ياسين

یه تصمیم تازه

چند وقتی میشه که باخودم درگیر شدم برای پسملی نامه بزارم نمیدونم اقدام بجایی باشه یانه ولی دل رو زدم به دریا پیش خودم فکر کردم اگه نامه بزارم در آینده وقتی اومد و نامه ها رو خوند اشتیاق منو اوضاع این روزامو بهتر درک میکنه و شاید دلیل خوبی برای رسیدن به هدفم باشه اینشد که تصمیم گرفتم براش نامه که نمیشه گفت بیشتر شبیه دلنوشته است بنویسم ********************************* اینم بگم که اقدام دوست خوبم الی جونم منو مصمم تر کرد آخه تازگیا فهمیده به سلامتی مامان شده ...
6 تير 1392