ي مثل ياسين

هركه در اين بزم مقربتر است جام بلا بيشترش مي دهند
1